Zásady ochrany osobních údajů společnosti Orgsu
společnosti Customers Support, s.r.o. Registrováno na Rubeška 215/1, Praha 9 – Vysočany,
PSČ: 190 00, Česká republika IČ: 04244885, DIČ: CZ04244885
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 244472, dále jen „ORGSU“

DEFINICE POJMŮ
Software – Počítačový program nebo sada počítačových programů, jejichž autorská práva jsou držena společností ORGSU, a související dokumentace nebo příručky v elektronické podobě i v tištěných kopiích, jakož i veškeré aktualizace, doplňky nebo nové verze Softwaru poskytované podle ORGSU. Software umožňuje plánování a podporu nebo implementaci Akce a mimo jiné usnadňuje navázání propojení mezi jednotlivci účastnícími se Akce, registraci účastníků a výběr účastnických poplatků za registraci na závody konané jako součást Událostí. Provoz Softwaru zajišťuje společnost ORGSU na svém vlastním zařízení nebo na zařízeních třetích stran. ORGSU poskytuje Služby prostřednictvím Softwaru. Software nepodléhá prodeji a společnost ORGSU nabízí prostřednictvím Softwaru Služby, které lze používat na základě licencí.

Služby – funkce softwaru, jejichž použití nabízí ORGSU.

Uživatel – Fyzická osoba, která má svůj uživatelský účet otevřený v Softwaru a která používá Služby.

Uživatelský účet – Účet uživatele nebo zákazníka v softwaru.

Zákazník – Držitel licence, který využívá Služby

Data – informace uložené v softwaru, včetně všech osobních a citlivých údajů

Osobní a citlivá data nebo PSD – data týkající se uživatelů: jméno a příjmení, pohlaví, DOB, e-mail, telefon, adresa, údaje o načasování a údaje o sledování, výsledky v závodech a výsledky v seriálu. Rozsah uchovávaných osobních dat se může v jedntlivých službách lišit tak, jak je uvedeno dále.

Všeobecné obchodní podmínky nebo GTS ve znění uvedeném zde.

DATA
Data zaznamenaná v rámci Služeb jsou vlastněna Zákazníky a ORGSU není oprávněna tyto údaje uvádět na trh nebo komercializovat. ORGSU je však oprávněna zpracovávat tyto údaje za účelem poskytování Služby a dalšího zlepšování kvality Služby, hodnocení používání Služby a také jako anonymizované údaje pro statistické účely.

Uživatel bere na vědomí, že zpracování jeho PSD je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi ním a ORGSU ve smyslu čl.6 odst.1 písm. B) nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 2016/679 a Rady ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“; nezbytné pro účely poskytování Služeb ORGSU. Pro účely těchto VOP se zpracováním osobních údajů rozumí zejména jejich shromažďování, uchovávání na informačních médiích, používání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace pomocí ručních a automatizovaných prostředků, jakož i zveřejňování těchto osobních údajů prostřednictvím Služeb. v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Služeb. Uživatel bere na vědomí, že stejný právní titul pro zpracování osobních údajů platí i pro Zákazníky v případě Událostí, kterých se Uživatel účastní, i když se jedná o Zákazníky s bydlištěm mimo území Evropské unie.

Uživatel odpovídá za přesnost všech osobních údajů poskytnutých společností ORGSU při používání Služeb. V případě, že Uživatel nebo Zákazník poskytne ORGSU osobní údaje třetích osob, prohlašuje, že získal souhlas všech těchto osob s poskytováním a zpracováním těchto PSD.

Pokud uživatel nebo osoba, která osobně zjistí nebo se domnívá, že ORGSU provádí zpracování svých osobních údajů v rozporu s ochranou soukromí a soukromí, nebo v rozporu s nařízením, zejména pokud jsou údaje nepřesné s ohledem na (zejména blokování, opravy, doplnění nebo nakládání s osobními údaji) je oprávněn požadovat od ORGSU vysvětlení a odstranění výsledného stavu.

Pro plnou funkčnost Služeb však nejsou nutná PSD uživatelů, kromě základních údajů nezbytných pro založení Uživatelského účtu, a jejich případné zahrnutí do Služby je výhradně záležitostí Uživatele.

ORGSU prohlašuje, že přijala vhodná opatření, aby poskytla Uživatelům veškeré informace v komplexní, transparentní, srozumitelné a snadno přístupné formě a za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků, a uskutečnila veškerou komunikaci požadovanou nařízením.

ORGSU se zavazuje, že službu budou poskytovat pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k PSD odpovídajícím oprávněným osobám těchto osob a zvláštním uživatelským právům stanoveným výlučně pro tyto osoby. ORGSU se zavazuje, že její zaměstnanci budou zpracovávat PSD pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném ORGSU a odpovídajícím těmto VOP.

ORGSU bude zachovávat mlčenlivost o PSD a bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení poskytování Služeb.

ORGSU se zavazuje ve stejném rozsahu jako její zaměstnanci, kteří budou
podílejí se na zpracování PSD a budou mít k těmto PSD přístup.

ORGSU zavedla technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu nařízení, aby zajistila a dokázala kdykoli prokázat, že zpracování údajů o bezpečnosti údajů je prováděno v souladu s nařízením, takže neoprávněný nebo náhodný přístup k údajům o bezpečnosti údajů a datové nosiče, jakékoli změny, zničení nebo ztráty, neoprávněné přenosy, jakékoli jiné neoprávněné zpracování a jiné zneužití, které budou podle potřeby zkontrolovány a aktualizovány.

CO PSD ZPRACUJE ZÁKAZNÍK?
Zákazník je zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů o platebních službách a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně (dále jen „nařízení“)) a v souladu s příslušnými vnitrostátními zákony o ochraně údajů, které zákazníkovi poskytujete v souvislosti s používáním služeb (například v registrace softwarového účtu nebo registrace do závodu nebo série soutěží). Tyto informace uvádí zejména uživatel ve svém profilu: jméno, příjmení, fotografie (je-li zadána), e-mail, telefon, jazyk, region , stát, IP adresa, cookies, datum narození, reprezentace země, členství ve sportovním klubu. Kromě toho časy závodů a další konkrétní údaje potřebné k účasti na konkrétním závodě, historie transakcí objednávek, údaje o zakoupeném nebo prodaném zboží nebo službě.

PRO KTERÉ ÚČELY A NA KTERÝCH PRÁVNÍCH TITULECH ZÁKAZNÍK ZPRACUJE VAŠE PSD?

Zpracování PSD v souvislosti se správou uživatelského účtu

Pokud jste zaregistrovali uživatelský účet v softwaru na zákaznickém webu, zákazník zpracovává vaše PSD pro správu vašeho uživatelského účtu. Právním titulem pro zpracování je plnění smlouvy. Pokud se uživatelský účet nepoužívá déle než 2 roky, může zákazník váš uživatelský účet zrušit. Tento postup neovlivní platnost vašeho souhlasu se zpracováním PSD pro marketingové a obchodní účely. V případě uživatelského účtu zpracovává Zákazník PSD subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, fotografie (pokud byla zadána), e-mail, telefon, jazyk, region, stát.

Zpracování PSD v souvislosti s účastí v závodě

V případě, že se prostřednictvím Softwaru přihlásíte k události nebo sérii Zákazníka, Zpracuje Zákazník vaše PSD, aby byla zajištěna vaše účast v závodě, záznam a řádné plnění smluvního vztahu (právní titul pro zpracování nutnost plnit smlouvu o účasti v závodě), chránit práva zákazníka a třetích stran (např. jiných dodavatelů), přímý marketing (např. zasílání e-mailů s nabídkami podobných služeb, které jste od zákazníka využili, například pozvání na závod), Propagace zákazníka a jeho aktivit nebo publikační zápisy do startovních listin a výsledků soutěží na základě právního titulu oprávněných zájmů zákazníka. Zákazník navíc použije vaše PSD k plnění zákonných povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní. Pro výše uvedené účely zpracování zákazník zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, fotografie (pokud jsou poskytnuty), e-mail, telefon, jazyk, region, stát, datum narození, pohlaví, zastoupení země , mezičasy, celkový čas, údaje o poloze, číslo účtu a údaje o výkonu, další specifické informace potřebné k účasti v konkrétním závodě.

Citlivé údaje o poloze (SLD)

Shromažďuje je aplikace pro sledování ORGSU. Nemá jiné komunikační prostředky než technologii Orgsu. Aplikace vyžaduje povolení sportovce ke shromažďování údajů o poloze na pozadí, když mobilní zařízení spí. Je to proto, že telefon musí být uložen v batohu nebo držáku paže a kvůli dlouhodobé úspoře baterie je displej v režimu spánku. SLD se používá výhradně k zobrazování aktuálního umístění na webových stránkách akce a / nebo pro konečný výpočet výsledků závodu technologickými službami Orgsu.com. Správci Orgsu nemají nástroje pro úpravu nebo kopírování SLD. Technologie Orgsu nesdílí ani neprodává sportovce SLD.

Typy SLD, ke kterým aplikace Orgsu Tracing přistupuje, shromažďuje, používá a sdílí je s technologií Orgsu.com, jsou: BIB / Start Number a Location data během akce. Sledovací aplikace Orgsu neshromažďuje jméno a DOB od sportovců, tato data jsou přijímána prostřednictvím API z hlavní technologie Orgsu.com.

Zpracování PSD v souvislosti s využíváním služeb e-shopu
Pokud používáte služby e-shopu k nákupu nebo prodeji zboží nebo služeb v rámci Softwaru, ať už s připojením ke konkrétní události nebo bez ní, zákazník zpracovává vaše PSD za účelem plnění smlouvy a zajišťuje oprávněné zájmy v souvislosti s reklamace služeb nebo zboží, jakož i plnění zákonných povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní. Pro výše uvedené účely zpracování zpracovává zákazník osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu a aktuální údaje o výkonu, historie transakcí objednávek, zakoupených nebo prodaných zboží nebo služby.

Zpracování údajů o zákaznících se souhlasem pro marketingové a obchodní účely
V případě, že souhlasíte se zpracováním PSD pro marketingové a obchodní účely, bude zákazník zpracovávat vaše PSD v rozsahu – e-mailová adresa pro zasílání e-mailů o nových produktech a službách, zejména pozvánky na závody, výsledky závodů a další obchodní sdělení Zákazník a jeho smluvní partneři elektronickými prostředky podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Používání cookies a analýza webových stránek
Používáním Služeb souhlasíte se shromažďováním a ukládáním cookies ve vašem počítači, které je nezbytné pro řádné poskytování Služeb prostřednictvím Softwaru. Pokud nepovolíte ukládání cookies, berete na vědomí, že služba nemusí fungovat správně. Zákazník nenese odpovědnost za nefunkčnost Služby.

Jak dlouho se vaše PSD zpracovává?
Pokud se uživatelský účet nepoužívá déle než 2 roky, zákazník váš uživatelský účet zruší. Nepoužíváním se rozumí zejména neúčast na závodech nebo nekupování zboží nebo služeb. Tento postup neovlivní platnost vašeho souhlasu se zpracováním PSD pro marketingové a obchodní účely. Vaše PSD bude zpracováno po přiměřenou dobu s ohledem na účelem zpracování.

Přejít nahoru